Skip to main content

Welsh Language Standards

Mae Royal Voluntary Service wedi ymrwymo i Safonau'r Gymraeg a ddaeth i rym yn 2015.
Fel rhan o'n hymrwymiad, rydym yn cyhoeddi ein cynnydd hunanreoledig yn ôl Safonau'r Gymraeg. Mae'r rhestr wirio hon yn nodi ein hamcanion ar gyfer defnyddio'r Gymraeg yn Royal Voluntary Service wrth gyfathrebu.
Rydym yn croesawu gohebiaeth ysgrifenedig yn Gymraeg, ac rydym yn ymateb iddi yn Gymraeg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Rydym hefyd yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg ac yn cynhyrchu fersiynau Cymraeg o'n cyhoeddiadau.
Darllen rhagor am yr hyn rydym yn ei gynnig i siaradwyr Cymraeg:
______
Royal Voluntary Service is committed to the Welsh Language Standards which came into operation in 2015.
As part of our commitment we publish our self-regulated progress against the Welsh Language Standards. This checklist sets out our aims for the use of Welsh language at Royal Voluntary Service in communications.
We welcome written correspondence in Welsh, and we respond to it in Welsh. Corresponding in Welsh won’t lead to delay. We also welcome phone calls in Welsh and produce Welsh versions of our publications.
Read more about what we offer for Welsh language speakers: